Hafta Tatili Günlerinde Yapılan Çalışmaların Ücretlerinin Hesaplanmasında Dikkat Edilecek Hususlar..

Hafta Tatili Günlerinde Yapılan Çalışmaların Ücretlerinin Hesaplanmasında Dikkat Edilecek Hususlar..

5284 kez görüntülenmiştir.

Haluk Durmuşoğlu

Hafta Tatili Günlerinde Yapılan Çalışmaların Ücretlerinin Hesaplanmasında Dikkat Edilecek Hususlar..

Sevgili okurlar hafta tatili ücreti 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde düzenlenmiştir.

Hafta Tatili Ücreti

Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili)verilir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu 47. Madde

Kanundaki düzenlemeye göre, İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, hafta tatili günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak ödenmesi gerekmektedir. 

Yargı kararları gereği çalışanın bir günlük ücreti (yevmiyesi) 7 saat 30 dakikalık çalışmasına denk gelen ücrettir.

4857 sayılı Kanun’da yer alan düzenleme doğrultusunda hafta tatilinin en az 24 saat olarak kullandırılması gerekmektedir. Hafta tatilinin 24 saatten az kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır.  Bu nedenle 24 saatten az kullandırılan hafta tatili için hafta tatilinde çalışma ücret ödenmesi gerekir.

Konu ile ilgili örnek yargı kararı aşağıdadır.

…… Hafta tatili izni kesintisiz en az yirmidört saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin yirmidört saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tarih: 12.12.2018 Esas No. 2015/27307 Karar No. 2018/23046

Çalışanların, hafta tatili olarak kabul edilen günlerde yaptıkları çalışmalar karşılığında serbest zaman kullandırılabileceğine ilişkin olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu kanuna ilişkin mevzuatta düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla hafta tatili günü olarak kabul edilen günlerde yaptırılan çalışmalarda ücret ödemek yerine serbest zaman kullandırma olanağı bulunmamaktadır.

…… 4857 sayılı Kanunda fiili izin müessesesi yalnızca fazla çalışma için öngörülmüş olup çalışılan hafta tatili karşılığı izinle telafi edilemez. Buna göre Mahkemece davalı tanığına ayda kaç hafta 7 gün çalışma olduğu açıklattırılıp sonucuna göre davacının hafta tatili alacağı belirlenmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile talebin reddi bozmayı gerektirmiştir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tarih: 25.06.2018 Esas No. 2018/5762 Karar No. 2018/13661

Hafta tatili günlerindeki çalışma karşılığında çalışanlara serbest zaman kullandırılsa bile hafta tatili ücretine hak kazanacağı yönünde çok sayıda Yargıtay kararı mevcuttur. Bir örneği aşağıdadır.

……Genel tatillerdeki çalışma veya hafta tatili çalışması karşılığında izin kullanılması birlikte incelenen bir kısım dosya kapsamında beyan edilmiş ise de bu durum işçinin genel tatil çalışması veya hafta tatili çalışması için ücret talep etmesine engel değildir. Zira 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47. maddesinde göre genel tatil çalışması karşılığı ücret ödenmesi zorunlu olup, genel tatil çalışması karşılığının izin kullandırılarak ödenmesi düzenlemesi getirilmemiştir. Benzer durum, hafta tatili alacağının düzenlendiği 46. maddede de geçerlidir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tarih: 15.03.2016 Esas No. 2016/6551 Karar No. 2016/6129

Hafta tatilinin en az 24 saat olarak kullandırılması gerektiği yönündeki düzenleme nedeniyle, hafta tatilinde yapılan çalışmanın süresi 7,5 saatten az olsa bile en az 7,5 saatlik ücretin ödenmesi gerekmektedir.

…… Belirtilen kanun maddesine göre, hafta tatili çalışması ücretinin ödenmesinde, hafta tatili gününde kaç saat çalışıldığının bir önemi olmayıp, bir hafta tatili gününde günlük 7,5 saatten az çalışılması halinde dahi, çalışmasa da kanunen verilmesi gereken günlük 1 yevmiyeye ilaveten 1,5 günlük yevmiye daha çalışma ücreti olarak verilmelidir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tarih: 15.03.2016 Esas No. 2016/6551 Karar No. 2016/6129

Hafta tatilinde 7,5 saatten fazla çalışılması halinde ise 7,5 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti hesaplanması gerekmektedir.

……çalıştığı tespit edilen dönemler olması halinde hafta tatili çalışması için günlük 1,5 yevmiye üzerinden zamlı ücreti hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır. Hafta tatilinde 7,5 saati aşan fiili çalışma ise fazla mesai ücreti içinde değerlendirilmelidir. 

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tarih: 15.03.2016 Esas No. 2016/6551 Karar No. 2016/6129

Çalışanlar, çalıştığı dönemde ücret alacakları için dava açma hakkına sahip olduğu gibi işten ayrıldıktan sonra ücret ve benzeri alacakları için 5 yıl içinde dava açma hakkına sahiptir.

Ücret ve ücretin ödenmesi

……Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu 32. Madde 

Çalışanların bu tür alacaklar için açtıkları davalarda, mahkemeler ve Yargıtay imzalı ücret bordrolarını bağlayıcı belge olarak kabul etmektedir.

İşverence sunulan ücret bordroları imzalı ve asgari ücretten düzenlenmiş olup davalı tanıkları da savunmayı doğrulayarak davacının asgari ücret aldığını belirtmişlerdir. İddia edilen ücretten yapılan hesaplamalara itibar edilerek istekler hüküm altına alınmıştır. Mahkemece bu şekilde sonuca ulaşılması hatalıdır. 

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tarih: 19.11.2008 Esas No. 2007/32418 Karar No. 2008/31380

Üzerinde fazla çalışma ve tatil sütunu bulunan ve ayın bazı günleri fazla çalışma yapıldığı, tatilde çalışıldığı öngörülen bordroları ihtirazı kayıt koymadan imzalayan işçi, bordroda fazla mesai ve tatil ücreti ödemesi göründüğünden, bordro düzenlenen aylar için sonradan fazla çalışma ve tatil ücreti talep edemez.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tarih: 01.04.2008 Esas No. 2007/33244 Karar No. 2008/7135

Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli ise de, para borcu olan ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tarih: 18.07.2008 Esas No. 2007/25885 Karar No. 2008/20584

Hukuki uyuşmazlıklarda, bordrolardaki imza işverenin ücreti tam ve doğru olarak hesapladığına ve ödediğine dair işçi tarafından ibra edildiği anlamına gelir.

Üzerinde fazla çalışma ve tatil sütunu bulunan ve ayın bazı günleri fazla çalışma yapıldığı, tatilde çalışıldığı öngörülen bordroları ihtirazı kayıt koymadan imzalayan işçi, bordroda fazla mesai ve tatil ücreti ödemesi göründüğünden, bordro düzenlenen aylar için sonradan fazla çalışma ve tatil ücreti talep edemez.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tarih: 25.03.2008 Esas No. 2007/9975 Karar No. 2007/34222

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda;

  • Çalışanlarınıza hafta tatili günü olarak kabul edilen günlerde, 7,5 saate kadar olan çalışmaları için 7,5 saat esas alınarak % 150 oranında hafta tatili ücreti tahakkuk ettirilmesini, tahakkuk ettirilen tutarların kaç saatlik çalışma karşılığında ödendiğinin ücret bordrolarında gösterilmesini, 
  • 7,5 saati aşan çalışmanın mevcut olması halinde ise 7,5 saati aşan süreler için fazla çalışma ücreti hesaplanmasını tahakkuk ettirilen tutarların kaç saatlik fazla çalışma karşılığında ödendiğinin ücret bordrolarında gösterilmesini,

… Somut uyuşmazlıkta hükme esas alınan bilirkişi raporu incelendiğinde; davacının, hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalıştığı saat üzerinden hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarının hesaplandığı saptanmıştır. Oysa ki yukarıdaki yasal düzenlemeler ve Dairemiz uygulamaları dikkate alındığında hafta tatilindeki çalışmanın o günün yevmiyesinin 1,5 katı olarak hesaplanması gerektiği, yine genel tatildeki çalışmanın da o günün çalışma karşılığı olmayan yevmiyesinin ödenmemesi halinde 1 günlük yevmiye olması gerektiği açıktır.

Yani hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarının çalışılan saat üzerinden hesaplanması hatalıdır. 

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tarih: 05.02.2019 Esas No. 2015/28639 Karar No. 2019/2690

Hafta tatilinde 7,5 saati aşan fiili çalışma ise fazla mesai ücreti içinde değerlendirilmelidir. 

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tarih: 15.03.2016 Esas No. 2016/6551 Karar No. 2016/6129

  • Ücret bordrolarına çalışanların imzalanın alınması,

gelecekte firmanızın hafta tatili ücreti konusunda alacak davası ile karşılaşması halinde alacak davasının kazanmak için hafta tatilinde yapılan çalışmaların ücretlerinin hesaplamasının yukarıda yer alan yargı kararları doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

Haluk Durmuşoğlu

HD Danışmanlık Ve Eğitim Hizmetleri Kurucu/Yazar

ETİKETLER : “HALUK DURMUŞOĞLU”, ”HD EĞİTİM DANIŞMANLIK”, ”HAFTA TATİLİ”, ”ÜCRET HESAPLAMASI”, ”KÖŞE YAZILARI”, ”MAKALELER”,
FLO ÇOCUK AYAKKABI 728 X 90 YATAY BANNER ŞRHİR GAZETESİ PAŞABAHÇE  728 X 90 YATAY REKLAM MANŞET ALTI ŞEHİR GAZETESİ WORDFOOD FUARI 728X90 YATAY BANNER ŞEHİR GAZETESİ MEDİA MARKT ŞEHİR GAZETE HABER SONU LOCCİTANE ŞAMPUAN ŞEHİR GAZETE DARÜŞŞAFAKA
SELÇUKİ LİMON KOLONYA  BANNER KARE ŞEHİR GAZETE
SELÇUKİ LİMON KOLONYA  BANNER KARE ŞEHİR GAZETE